­

 

204 days to camp!!

Kum Ba Yah, my lord, Kum Ba Yah
Kum Ba Yah, my lord, Kum Ba Yah
Kum Ba Yah, my lord, Kum Ba Yah
Oh, lord, Kum Ba Yah

Someone’s crying, my lord, Kum Ba Yah
Someone’s crying, my lord, Kum Ba Yah
Someone’s crying, my lord, Kum Ba Yah
Oh, lord, Kum Ba Yah

Someone’s singing, my lord, Kum Ba Yah
Someone’s singing, my lord, Kum Ba Yah
Someone’s singing, my lord, Kum Ba Yah
Oh, lord, Kum Ba Yah

Someone’s praying, my lord, Kum Ba Yah
Someone’s praying, my lord, Kum Ba Yah
Someone’s praying, my lord, Kum Ba Yah
Oh, lord, Kum Ba Yah

­